VAT kwartalny przeznaczony jest dla podatników, którzy posiadają status małego podatnika. Zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT
„małym podatnikiem VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.”

Oprócz nieprzekroczenia powyższego limitu sprzedaży/wynagrodzenia dotychczas należało spełnić dodatkowe wymogi:

1) posiadać status podatnika VAT co najmniej przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach podatnik nie mógł dokonać dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Po 1 listopada 2019 roku na podstawie art. 99 ust. 3a warunki te uległy zmianie, a dokładnie treść drugiego punktu. Od listopada 2019 roku, aby VAT kwartalny mógł być dalej stosowany przez podatnika, w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach nie może on dokonać dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Jeśli u małego podatnika VAT łączna wartość sprzedaży, o których mowa w załączniku nr 15 (od listopada 2019 roku) lub załączniku nr 13 (do końca października 2019 roku) do ustawy o VAT, bez kwoty podatku przekroczyła limit 50 000 zł (osobny dla każdego miesiąca kwartałów), to podatnik zobowiązany jest do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne.