Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Podatnik, który został zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co do zasady, nie może powrócić do zwolnienia z tego obowiązku. Organy podatkowe w pewnych sytuacjach akceptują jednak możliwość rezygnacji z ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zaprzestanie sprzedaży

Ustawodawca w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązał podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Od powyższego obowiązku istnieją pewne zwolnienia. Zostały one określone w obowiązującym do końca tego roku rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.). Na mocy tego rozporządzenia zwolniono z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł (do momentu przekroczenia 20.000 zł w roku bieżącym). Przy czym ze zwolnień z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej nie mogą korzystać m.in. podatnicy dokonujący dostawy i świadczenia usług wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia. Z przepisu tego wynika, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku m.in. dostawy gazu płynnego, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11), a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, usług doradztwa podatkowego, usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Jedną z przesłanek umożliwiających rezygnację z prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 18 maja 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.154.2021.2.MN. W ww. interpretacji organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika (stowarzyszenia), że skoro nie występuje u niego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ani też na rzecz rolników ryczałtowych, to nie występuje sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji stowarzyszenie może zrezygnować z kasy fiskalnej.

Rezygnacja z kasy założonej dobrowolnie

Jeżeli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie w kasie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, choć nie miał takiego obowiązku, może zrezygnować ze stosowania tej kasy. Jest to możliwe pod warunkiem, że podatnik spełniał (i nadal spełnia) wszystkie kryteria niezbędne do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 22 lutego 2021 r., nr 0112-KDIL3.4012.705.2020.1.LS. W sprawie rozpatrywanej przez organ podatniczka (biuro rachunkowe) zakupiła kasę rejestrującą w wyniku błędnej wykładni przepisów. 

Według organu podatniczka świadcząc usługi rachunkowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy sprzedaży tych usług ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20.000 zł. W konsekwencji organ stwierdził, że może ona w dowolnym miesiącu zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży ww. usług przy pomocy kasy.

Zdaniem Dyrektora KIS wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 20 sierpnia 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.368.2020.1.MT, możliwe jest zaprzestanie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy w sytuacji, gdy podatnik świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zapłatę za usługi w całości otrzymuje bezgotówkowo – na swój rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę będzie jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy. Tak też Dyrektor KIS uznał w innej swojej interpretacji, mianowicie z dnia 5 maja 2021 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.172.2021.1.MD.

Obowiązki związane z decyzją o zaprzestaniu używania kasy

„(…) W przypadku podjęcia przez Wnioskodawczynię decyzji o zaprzestaniu prowadzenia ewidencji przez (…) kasę, Wnioskodawczyni ma obowiązek wykonać czynności o których mowa w § 34 rozporządzenia w sprawie kas, tj. wystawić raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny); niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzić z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia; złożyć protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla Wnioskodawczyni naczelnika urzędu skarbowego; sporządzić i złożyć, wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, do właściwego dla Wnioskodawcy naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. (…)”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 15 czerwca 2021 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.229.2021.2.KP

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: