Do kiedy  powinniśmy dokonać zatwierdzenia tego sprawozdania za 2019 rok?  Czy ostateczny termin upływa z końcem czerwca br., czy może z końcem lipca br., czyli w ciągu 3 miesięcy od daty sporządzenia sprawozdania za 2019 r.?

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przypada 30 września 2020 r. Dla wyznaczenia tego terminu bez znaczenia pozostaje fakt, w którym momencie zostało sporządzone sprawozdanie finansowe za 2019 r. Istotny jest wyłącznie dzień bilansowy.

Co do zasady zapisanej w art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego musi poprzedzić takie badanie.

Przywołany wyżej termin wynikający z ustawy o rachunkowości nie znajdzie jednak zastosowania w odniesieniu do sprawozdań finansowych, których dzień bilansowy przypada po 29 września 2019 r. jednak nie później niż 30 kwietnia 2020 r.

W takich bowiem przypadkach zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. W sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Na podstawie tego rozporządzenia, podstawowy termin przewidziany na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., ze względu na pandemię koronawirusa, uległ przesunięciu o 3 miesiące (a w przypadku jednostek objętych nadzorem KNF – o 2 miesiące).

Tak więc sprawozdanie finansowe za 2019 r. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a tym samym dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2019 r., musi zostać zatwierdzone w terminie do 30 września 2020 . (lub 31 sierpnia 2020  w przypadku jednostek objętych nadzorem KNF).

Zaznaczmy, że przesunięcie terminu na koniec września 2020 r. (koniec sierpnia 2020 r.), wynika z 3-miesięcznego (lub 2-miesięcznego) przesunięcia terminu ustawowego przypadającego na 30 czerwca br. W takim przypadku nie jest istotne, czy jednostka sprawozdanie finansowe za 2019 r. (dotyczące dnia bilansowego przypadającego na 31 grudnia 2019 r.) sporządziła przykładowo 31 marca, 30 kwietnia, czy 30 czerwca br.