Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Podatek od środków transportowych dotyczy przedsiębiorców wykorzystujących w firmowej działalności samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) przekraczającej 3,5 tony.      Zobowiązani do opłacania podatku od środków transportowych są właściciele pojazdów kwalifikujących się do objęcia tym podatkiem. Przy czym obowiązek ten może dotyczyć zarówno osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i osób prawnych będących właścicielami pojazdów samochodowych.
           

Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli środek transportowy jest zarejestrowany na taką jednostkę, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
           

Obowiązek opłacania omawianego podatku w przypadku nowo zakupionego pojazdu aktualizuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, a w przypadku nabycia pojazdu już zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on nabyty. Jeżeli natomiast pojazd był czasowo wycofany z ruchu, to konieczność opłacania podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym jego wycofaniu.
           

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu z ruchu.

Deklarację na dany rok podatkowy, co do zasady, składa się w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstanie po dniu 15 lutego, np. podatnik zakupi nowy samochód, to deklarację powinien złożyć w ciągu 14 dni od dnia zakupu auta.

Podatnik ma obowiązek złożenia korekty deklaracji zawsze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania bądź siedziby. Powinien tego dokonać również w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.


Ustawodawca zwolnił z podatku od środków transportowych:
* pod warunkiem wzajemności – środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
* pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.


Ponadto rada gminy może wprowadzić inne zwolnienia niż określone wyżej, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
* samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
* ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
* przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Pojazdy podlegające podatkowi od środków transportowych:

– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

– samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton,

– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

– autobusy,

– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: