Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Jakie są skutki niezłożenia sprawozdania finansowego w KRS? Czy za niedopełnienie tego obowiązku grożą jakieś sankcje?

 

W myśl przepisów ustawy o rachunkowości, za niezłożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) grozi kara grzywny albo ograniczenia wolności. Sankcje za niezłożenie sprawozdania w KRS przewiduje również ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), dalej zwana ustawą o KRS.

W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego – na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości – kierownik każdej jednostki objętej wpisem do KRS (m.in. spółki osobowej prawa handlowego, spółki kapitałowej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego) składa we właściwym rejestrze sądowym:

  • roczne sprawozdanie finansowe (tzn. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, a kierownik jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu powinien złożyć także zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych),
  • opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku netto lub pokryciu straty netto.

W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i innymi wymaganymi dokumentami, do właściwego rejestru sądowego kierownik jednostki ma obowiązek złożyć również sprawozdanie z działalności.

Kierownik jednostki sporządzającej uproszczone sprawozdanie finansowe, w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Powyższe dokumenty trafiają do akt rejestrowych spółki. Natomiast wzmianki o ich złożeniu zamieszczane są w dziale 3 rejestru przedsiębiorców KRS.

Co istotne, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, roczne sprawozdanie finansowe za 2013 r. należało zatwierdzić do 30 czerwca 2014 r. i złożyć w KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia. Przykładowo, jeżeli sprawozdanie zatwierdzono 18 czerwca, to w KRS należało je złożyć w terminie do 3 lipca 2014 r.

Obowiązek złożenia w KRS dotyczy również rocznych sprawozdań finansowych za 2013 r., które nie zostały zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdania takie należało złożyć w KRS do 15 lipca 2014 r., a drugi raz podlegają one złożeniu w ciągu 15 dni po ich zatwierdzeniu razem z dokumentami, o których mowa w ww. art. 69 ust. 1 ustawy.

Sankcje za niedopełnienie powyższych obowiązków zawarto w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Warto przy tym zaznaczyć, iż – co do zasady – przestępstwo niezłożenia sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze może być popełnione wyłącznie przez kierownika jednostki. Niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS w terminie określonym przepisami ustawy o rachunkowości jest przestępstwem, a postępowanie karne toczy się nie przeciwko jednostce, lecz przeciwko jej kierownikowi.

Przypominamy!

Kierownikiem jednostki, zobowiązanym m.in. do złożenia rocznego sprawozdania finansowego w KRS, jest generalnie członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w spółce partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej – komplementariuszy prowadzących sprawy spółki.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

Wysokość ewentualnych kar określa się na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.). Zgodnie z art. 33 § 1 tej ustawy, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy (tu: kierownika jednostki), jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, przy czym stawka dzienna nie może być niższa niż 10 zł, ani też przekraczać 2.000 zł. Oznacza to, że najniższa grzywna może wynieść 100 zł (10 stawek × 10 zł), a najwyższa 1.080.000 zł (540 stawek × 2.000 zł). Z kolei kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 12 miesięcy i jest wymierzana w miesiącach.

Dodatkowo karę za niedopełnienie obowiązku złożenia sprawozdania w KRS może nałożyć sąd rejestrowy. Jak wynika bowiem z art. 24 ust. 1 ustawy o KRS, w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych, która przy braku wykonania obowiązków może być ponowiona. Jeżeli pomimo stosowania grzywny osobowa spółka handlowa wpisana do KRS nie wykonuje obowiązków określonych w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora (art. 25 ustawy o KRS). Natomiast, jeśli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony (art. 26 ust. 1 ustawy o KRS).

 

 

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: