Zasady ustalania uprawnień płatników składek (np. pracodawców, zleceniodawców) w zakresie wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych określa art. 61 ustawy zasiłkowej. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że płatnicy składek zobowiązani są w danym roku kalendarzowym do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych, jeśli zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych (tj. Co najmniej 21). Świadczenia te wypłacają osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego wyłącznie za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania tego ubezpieczenia. Z kolei ZUS jest płatnikiem zasiłków przysługujących:

  • ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
  • ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • ubezpieczonym będącym duchownymi,
  • osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Liczbę osób ubezpieczonych, która wpływa na upoważnienie pracodawcy do wypłaty świadczeń chorobowych, ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Natomiast w stosunku do płatników składek, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego – według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Ważne: Upoważnionym do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. będzie pracodawca (zleceniodawca), który na dzień 30 listopada 2020 r. zgłosi do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób.

Ewentualna zmiana liczby ubezpieczonych w ciągu danego roku kalendarzowego nie ma wpływu na już ustalone zobowiązanie pracodawcy (zleceniodawcy) do wypłaty zasiłków w tym samym roku.

Płatnik składek, ustalając liczbę ubezpieczonych, powinien w niej uwzględnić wszystkie osoby zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że oprócz pracowników (w tym młodocianych), wliczeniu podlegają również objęte ubezpieczeniem chorobowym osoby:

  • wykonujące pracę nakładczą,
  • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
  • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się natomiast pracowników przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. Takich wyjaśnień udzielił ZUS w pkt. 362 i 363 komentarza do ustawy zasiłkowej.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Przyjmujemy, że na dzień 30 listopada 2020 r. przy prowadzonej działalności zatrudnia:

  • 25 pracowników (w tym 1 pracownika młodocianego), z których 2 pracownice przebywają na urlopie macierzyńskim, 2 korzystają z urlopu wychowawczego, 1 pracownik jest na urlopie bezpłatnym,
  • 4 osoby na podstawie umowy zlecenia, w tym 3 zleceniobiorców przystąpiło do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Przedsiębiorca w 2021 r. będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków, bowiem na dzień 30 listopada 2020 r. do ubezpieczenia chorobowego zgłosi łącznie 26 osób, tj. 1 osobę prowadzącą działalność gospodarczą + 25 pracowników – 2 pracownice na urlopie wychowawczym – 1 pracownika na urlopie bezpłatnym + 3 zleceniobiorców.

Źródło: gofin.pl