Czy zdarza Ci się jako zleceniodawca pokrywać bilety za przejazd dla swoich zleceniobiorców w celu wykonania usługi w danym miejscu? Czy od uzyskanego przychodu przez zleceniobiorcę z powyższego tytułu należy odprowadzić składki ZUS i naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy dla osób fizycznych? Jeśli jeszcze nie znasz odpowiedzi, zaraz wszystko stanie się dla Ciebie jasne.


Zwolnione z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (także zdrowotne) są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949). Powyższy przepis ma odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. Zwolnienie ze składek świadczeń w postaci bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia, ma miejsce tylko wtedy, gdy zostaną spełnione poniższe warunki:


– przyznanie świadczeń przez pracodawcę/zleceniodawcę ma odzwierciedlenie w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagrodzeniu,


-pracodawca/zleceniodawca przekazuje świadczenie w formie niepieniężnej.


Jeśli chodzi o kwestię podatkową źródłem przychodu jest m.in. działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof). Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się np. przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło. Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof).


Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, które powodują uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


Zleceniobiorca otrzymując należność z tytułu zwrotu kosztów podróży w celu wykonania prac firmowych może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 updof. Jeżeli jednak kwoty otrzymanego zwrotu będą wyższe niż te jakie są dopuszczalne przez przepisy, będą w części przewyższającej limit podlegały opodatkowaniu. Różnica ponad dopuszczalny przepisami limit zwiększy kwotę wynagrodzenia wypłacanego zleceniobiorcy i spowoduje konieczność odprowadzenia zaliczki na podatek od kwoty łącznej.Źródło: gofin.pl, rachunkowość.com.pl, poradnikprzedsiebiorcy.pl