Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W księgach którego roku należy ująć należną za 2013 r. opłatę za korzystanie ze środowiska, którą zapłacimy w marcu 2014 r.? Czy jesteśmy zobowiązani do uiszczania opłat za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych w przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodów leasingowanych?

 

1. Zasady ogólne uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska

Obowiązek uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). W myśl przepisów tej ustawy, do ponoszenia tych opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, w tym:

a) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

b) inne osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,

c) jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np. szkoły, szpitale, urzędy, stowarzyszenia).

Opłaty te reguluje się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów.

Co istotne, począwszy od opłat należnych za 2013 r. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. Przy czym nawet wtedy, gdy opłata okaże się niższa niż 800 zł i nie trzeba będzie jej płacić, przedsiębiorca nadal zobowiązany będzie do przesłania sprawozdania, w którym musi wykazać, w jakim stopniu korzystał ze środowiska.

Począwszy od 2013 r. opłatę za korzystanie ze środowiska należy rozliczać za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku. Oznacza to, że podmioty korzystające ze środowiska wniosą opłatę środowiskową za 2013 r. po raz pierwszy jednorazowo w terminie do 31 marca 2014 r. W tym samym terminie zobowiązane są ponadto do przekazania marszałkowi województwa wykazu (sprawozdania) zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości tej opłaty. Sprawozdanie to składa się na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. nr 97, poz. 816).

Opłaty należy wpłacać na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Przy czym opłaty należne za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu) wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Wysokość należnej opłaty podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie. Podstawę naliczenia opłaty stanowi wielkość wprowadzonego ładunku zanieczyszczeń. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki opłat obowiązujące w 2013 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 766). Aby prawidłowo ustalać należne opłaty, każdy podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej ewidencji.

Do jednej z najczęściej ponoszonych opłat z tytułu korzystania ze środowiska należą opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Opłaty regulować musi podmiot, na który została wystawiona faktura za paliwo. Oznacza to, że nie ma znaczenia czy samochód jest własnością przedsiębiorcy, jest leasingowany, czy też należy do pracownika.

Duży problem stanowi tutaj naliczenie należnej opłaty, którą oblicza się poprzez zastosowanie wzoru:

 

Opłata = ilość spalanego paliwa × jednostkowa stawka opłaty

 

Paliwo tankowane jest bowiem w litrach, a stawki opłat podawane są za megagram (Mg). Dlatego podczas wyliczania należnej opłaty trzeba najpierw przeliczyć zatankowane litry paliwa na tony. W tym celu należy skorzystać z przeliczników, zgodnie z którymi gęstość:

 

  • benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l,
  • oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l,
  • sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m3,
  • biodiesla wynosi 0,84 kg/l,
  • gazu płynnego propanu-butanu wynosi 0,5 kg/l.

 

2. Ujęcie w księgach opłat należnych za 2013 r.

Ewidencja księgowa opłat za korzystanie ze środowiska wymaga uwzględnienia zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty (por. art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

 

Opłatę środowiskową wskazane jest ująć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, którego ona dotyczy. Oznacza to, iż opłatę uiszczoną w 2014 r. za 2013 r. jednostka powinna zaliczyć do ksiąg 2013 r.

 

Należną opłatę za korzystanie ze środowiska odnosi się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki, zapisem:

      – Wn konto 40-3 „Podatki i opłaty” lub konto zespołu 5,
Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

 

Wpłatę z tej opłaty na odpowiedni rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego ewidencjonuje się zapisem:

      – Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”,
Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

 

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: