Od 1 kwietnia 2014 r. mocą ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw), zmienione zostaną regulacje dotyczące odliczania podatku naliczonego od pojazdów samochodowych. Pełne odliczenie VAT przysługiwać będzie podatnikom jedynie wówczas, gdy samochody będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej, czyli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, będzie wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów będzie wykluczać ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powodować, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą będzie nieistotne.

Zatem aby uznać, że samochód wykorzystywany jest przez podatnika wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, konieczne będzie poinformowanie urzędu skarbowego o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, a także prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Ustawodawca tak bardzo restrykcyjnie obwarował prawo do pełnego odliczenia VAT, że w praktyce podatnikom bardzo trudno będzie z niego skorzystać. Tym bardziej, że tą samą ustawą wprowadzono odpowiednie regulacje w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.). Dodano bowiem przepis art. 56a, w myśl którego podatnik, który wbrew obowiązkowi nie będzie składał właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której mowa powyżej, albo złoży taką informację po terminie bądź też poda w niej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, dokonując odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych. W wypadku mniejszej wagi, sprawca ww. czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Maksymalna kara wyniesie zatem aż 16 mln 128 tys. zł. Jest to najwyższa przewidziana grzywna w Kodeksie karnym skarbowym, podobna do tej, która związana jest z istotnymi przestępstwami podatkowymi, takimi jak np. nieujawnianie dochodów czy firmanctwo.

 

Źródło: www.gofin.pl