Opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, podlega każda odpłatna dostawa towaru na terytorium kraju. Przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Ustawodawca przewidział jednak pewne ustępstwa od tej reguły.

Nieodpłatna dostawa towarów

Z  art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wynika, że nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT, w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Należy podkreślić, że ustawodawca dodatkowo sprecyzował, iż w szczególności chodzi tu o przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika czy jego pracowników oraz wszelkie inne darowizny. Zatem nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT tylko wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT tej zasady nie stosuje się jednak w przypadku przekazywanych prezentów o małej wartości oraz próbek, jeżeli przekazanie to nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Prezenty

Przez prezenty o małej wartości (art. 7 ust. 4 ustawy o VAT) rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary :

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w powyższej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przy czym przez osobę, o której mowa we wskazanym przepisie, należy rozumieć dowolny podmiot, któremu przekazywany jest prezent. Obdarowanym może być więc zarówno osoba fizyczna, jak i spółka itd. Natomiast limit 100 zł oznacza wartość netto.

Opodatkowaniu podatkiem VAT nie podlega zatem przekazanie towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru lub jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100 zł. Warunkiem jest prowadzenie dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Zdaniem organów podatkowych opodatkowaniu VAT nie podlega również nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów promocyjnych (reklamowych), jeśli nie przedstawiają wartości użytkowej dla „obdarowanego” (np. gazetki z bieżącą ofertą sprzedawcy, które służą jedynie zapoznaniu się przez potencjalnego nabywcę towaru z asortymentem oferowanym do sprzedaży). Jeśli jednak przedmiotem nieodpłatnej dostawy będzie długopis, kalendarz, notes, parasol czy T-shirt z nadrukiem reklamowym, to należy przyjąć, że taki towar dla nabywcy będzie miał już wartość użytkową.

W świetle powyższego, aby stwierdzić, czy nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT, należy ustalić, czy przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia oraz czy takie przekazanie ma związek z działalnością gospodarczą podatnika.

Próbki

Przez próbkę (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT) rozumie się identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru .

Należy zwrócić uwagę w sytuacji, gdy przekazane próbki pokrywają lub mogą pokryć – ze względu na swoją ilość lub wartość – potencjalne zapotrzebowanie odbiorcy na dany towar lub część tego zapotrzebowania, eliminując lub ograniczając jednocześnie potrzebę dokonania zakupów tego towaru, należy uznać, że wspomniana przesłanka nie jest spełniona. Czyli nie ma również zastosowania wyłączenie z opodatkowania w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy o VAT, który jako przepis szczególny i wyjątkowy nie powinien być interpretowany w sposób prowadzący do rozszerzenia zakresu jego stosowania.

Źródło: www.gofin.pl