Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Podatnicy opłacający gotówką wydatki w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł nie mogą zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych. Jeśli zaliczyli je do kosztów przed dokonaniem płatności, muszą dokonać odpowiedniej korekty.

Transakcje objęte limitem

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji między przedsiębiorcami przekraczającej limit 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego już po zaliczeniu kosztu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas w miesiącu, w którym dokonano tej płatności, podatnik powinien o jej wartość zmniejszyć te koszty. Gdy nie może zmniejszyć kosztów uzyskania przychodów w tym okresie – powinien zwiększyć w nim przychody podatkowe. Wynika to z art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Przepisy te mają zastosowanie także do nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

Wyłączeniu z kosztów (ewentualnie odniesieniu do przychodów) nie podlega jedynie nadwyżka transakcji ponad kwotę 15.000 zł, lecz każda płatność dokonana z pominięciem rachunku płatniczego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł. Zatem gdy wartość transakcji jest wyższa niż 15.000 zł, to jakakolwiek kwota przekazana gotówką nie może być kosztem podatkowym.

Jako „wartość transakcji” należy tu przyjąć cenę uzgodnioną przez strony do zapłaty, czyli wartość brutto. Wyłączona z kosztów podatkowych (lub odniesiona do przychodów) powinna być natomiast taka część płatności, która zgodnie z przepisami podatkowymi może zostać uznana za koszt (wartość netto, gdy VAT podlega odliczeniu). Z kolei przez „jednorazową wartość transakcji” należy rozumieć ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami.

Ograniczenia wynikające z art. 22p ustawy o pdof nie mają zastosowania w sytuacji uregulowania zobowiązania poprzez kompensatę.

Korekta w księdze podatkowej

Gdy podatnik ujął koszt związany z transakcją przekraczającą limit 15.000 zł w księdze podatkowej, a następnie dokonał płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, musi dokonać korekty zapisów w księdze. Podstawą ujęcia korekty w księdze podatkowej jest dowód określony w § 12 ust. 3 pkt 1c rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728 ze zm.). Powinien on zawierać:

a) datę wystawienia oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów podatkowych lub zwiększenia przychodów,

b) wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek jej wystawienia – umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów związanych z płatnościami dokonanymi bez pośrednictwa rachunku płatniczego,

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty lub zwiększa przychody,

d) podpis osoby sporządzającej dokument.

Konstrukcja przepisów ustawy o pdof oraz rozporządzenia wskazuje, że dowód ten sporządzić można po zakończeniu miesiąca, gdy podatnik zna już łączną wartość kosztów tego miesiąca i może ustalić, czy korekty dokonać poprzez zmniejszenie kosztów, czy zwiększenie przychodów. Dowód powinien wtedy określać wszystkie faktury (umowy czy inne dokumenty), związane z korektą za dany miesiąc, oraz poszczególne kwoty korekt. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 22p ustawy o pdof, dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym (§ 12 ust. 4b rozporządzenia). Korektę kosztów należy wprowadzić do tych kolumn księgi, w których uprzednio ujęto koszty. Z kolei gdy wystąpi konieczność zwiększenia przychodów, to kwotę, o którą nie zostały pomniejszone koszty, należy wpisać w kolumnie 8 „Pozostałe przychody”.

Jeśli korekta dokonana na podstawie art. 22p ustawy o pdof dotyczy materiałów, towarów, wyrobów gotowych, półproduktów, produkcji w toku, braków czy odpadów i pozostają one na stanie na dzień sporządzenia spisu z natury, to należy ich wartość w spisie pomniejszyć o kwotę dokonanej korekty w części na nie przypadającej (§ 29 ust. 4d rozporządzenia).

Gdyby podatnik nabył towary lub usługi w ramach jednorazowej transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł i od razu opłacił to gotówką (przy zakupie), nie powinien w ogóle ujmować kosztu w księdze. Co oczywiste, nie wystąpi wtedy obowiązek korekty w odniesieniu do tego zdarzenia. Jednak jeżeli dotyczyć to będzie składników majątku obejmowanych spisem z natury, wskazane jest wpisać ten zakup np. w kolumnie 17 księgi „Uwagi”, ze względu na późniejszy obowiązek odpowiedniego pomniejszenia wartości spisu.

Przedstawione zasady dokonywania korekt w księdze podatkowej będą miały zastosowanie także od 1 stycznia 2020 r. po zmianie brzmienia art. 22p ustawy o pdof (patrz ramka). Przepisy rozporządzenia w omawianym zakresie pozostają bowiem bez zmian.

Przykład Założenia Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zakupił od innego przedsiębiorcy towary handlowe. Faktura zakupu wystawiona i otrzymana wraz z towarami 13 listopada 2019 r. przedstawiała kwotę brutto 17.220 zł (w tym VAT 3.220 zł). Podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury.
 W dniu 27 listopada 2019 r. podatnik zapłacił tę fakturę w części gotówką (7.000 zł), a w części przelewem (10.220 zł). Skoryguje więc koszty listopada 2019 r. o kwotę 5.691,06 zł, tj. wartość netto z kwoty 7.000 zł, wynikającą z wyliczenia 7.000 zł – (7.000 zł × 23 : 123). Łączne koszty listopada 2019 r. były wyższe od kwoty korekty. Zapisy w księdze podatkowej Podatnik wpisał pod datą 13.11.2019 r. na podstawie faktury kwotę 14.000 zł w kolumnie 10 księgi „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu”. Natomiast pod datą 30.11.2019 r. na podstawie dowodu, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1c rozporządzenia, wpisał w kolumnie 10 kwotę (-) 5.691,06 zł.
Zmiany w art. 22p ustawy o pdof od 1 stycznia 2020 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. art. 22p ustawy o pdof zmieni brzmienie. Z nowego art. 22p ust. 1 ustawy będzie wynikało, że do kosztów podatkowych nie zalicza się kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15.000 zł zostanie dokonana: 1) bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 2) przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (na tzw. białej liście) – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, lub 3) z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. W razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana z naruszeniem art. 22p ust. 1 ustawy o pdof, podatnicy będą musieli zmniejszyć koszty w tej części (albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów – zwiększyć przychody) w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (nowy art. 22p ust. 2 ustawy). W przypadku zapłaty dokonanej na rachunek nieznajdujący się na białej liście podatnicy będą mogli zwolnić się z negatywnych skutków takiej zapłaty, jeśli złożą zawiadomienie, o którym mowa w nowym art. 22p ust. 4 ustawy o pdof.

*Gazeta Podatkowa nr 97 (1659) z dnia 5.12.2019

 Dorota Przybyszewska

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: