Każda faktura sprzedaży zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT wystawiona przez dostawcę krajowego w walucie obcej powinna posiadać przeliczony podatek VAT na polskie złote. Przeliczenia sprzedawca powinien dokonać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub daty sprzedaży w zależności od tego, która data jest wcześniejsza. Nabywca, który otrzymał fakturę zakupu od dostawcy krajowego w walucie obcej bez przeliczonego podatku VAT, nie może go odliczyć.

W przypadku gdy sprzedawca przeliczył podatek VAT po złym kursie, nabywca ma prawo odliczyć podatek VAT (jeśli nabycie służyło działalności opodatkowanej) w wysokości wskazanej na fakturze. Samodzielnie nie może zmienić wartości podatku VAT z otrzymanej faktury, w związku z tym jeśli podatek VAT został błędnie przeliczony, może on zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

W przypadku, gdy nabywca otrzyma fakturę w walucie obcej i chce dokonać split payment w walucie obcej, ma do tego prawo. Wówczas płatności dokonuje z zastosowaniem dwóch przelewów:

– przelew środków w kwocie netto w walucie obcej za pomocą zwykłego przelewu środków,

– przelew środków za pomocą komunikatu przelewu w kwocie VAT przeliczonej na PLN.

Zgodnie z powyższym, aby wykonać split payment w walucie obcej, należy posłużyć się komunikatem przelewu. Aby prawidłowo go zlecić, należy wskazać:

– rachunek rozliczeniowy sprzedawcy (rozliczeniowy, nie rachunek VAT);

– typ identyfikatora, np. NIP, i jego numer;

– kwotę brutto – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN) – dzięki temu zostanie przelany tylko podatek VAT na rachunek VAT kontrahenta;

– kwotę podatku VAT – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN);

– numer faktury VAT, której dotyczy przelew środków.

Natomiast wartość netto z faktury podatnik zleca standardowym przelewem z banku.