Polskie prawo daje pracującym ojcom  możliwość do skorzystania z różnego rodzaju urlopu:

  • okolicznościowy
  • tacierzyński
  • rodzicielski
  • ojcowski
  • wychowawczy

Urlop okolicznościowy

Kiedy nadchodzi dzień narodzin dziecka, ojcu przysługują wtedy dwa dni zwolnienia od pracy z tytułu urodzenia się dziecka. Na ten czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, tak jak w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego.

Urlop tacierzyński

Kiedy dziecko jest już na świecie, a mama nie chce wykorzystać całego przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, pozostałą część może przejąć tata. Mężczyzna ma prawo wykorzystać tylko 6 tygodni ,,tacierzyńskiego” ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy matka dziecka wykorzysta po porodzie 14 tygodni z przysługiwanej puli, która wynosi 20 tygodni.

Urlop rodzicielski

Przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, a jego długość wynosi 32 tygodnie.

Urlop rodzicielski może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców, przy czym łączny czas jego trwania nie może przekroczyć 32 tygodni. Można go udzielić jednorazowo lub maksymalnie w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Urlop ojcowski

Jeżeli zarówno urlop tacierzyński oraz rodzicielski się zakończył, pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Takiego urlopu można udzielić nie więcej niż w dwóch częściach na pisemny wniosek.

Urlop wychowawczy

po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, pracownik ma prawo poprosić o udzielenie urlopu wychowawczego.

Jednak trzeba pamiętać, że jest on BEZPŁATNY. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy (łącznie dla obojga rodziców) i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

  • z przywileju mogą skorzystać oboje rodziców
  • zwolnienie udzielane jest nie więcej niż w 5 częściach
  • tylko jedno z rodziców może skorzystać w wymiarze nie krótszym niż miesiąc oraz nie dłuższym niż 35 miesięcy