Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła z kontrahentem krajowym (czynnym podatnikiem VAT) umowę najmu budynku magazynowego na czas określony. Jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Podmiot dokonuje zapłaty za usługę najmu przelewem na rachunek spoza białej listy, przy czym nie złożył on zawiadomienia ZAW-NR o takiej zapłacie, nie zastosowano również dobrowolnie mechanizmu podzielonej płatności. Czy wartość tego czynszu  może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji zawartej między przedsiębiorcami o jednorazowej wartości przekraczającej 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty) m.in. została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT (na białej liście) – w przypadku dostawy towarów/świadczenia usług, potwierdzonych fakturą.

Podatnicy mogą zwolnić się z negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza białej listy. Ma to miejsce, jeżeli m.in.:

  • podatnik złożył przy pierwszej zapłacie należności przelewem na rachunek spoza białej listy zawiadomienie o takiej zapłacie (na druku ZAW-NR) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika; zasadniczo zawiadomienie to składa się w terminie 7 dni od dnia zlecenia przelewu, jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu,
  • została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W omawianym przypadku kwota transakcji zawartej między przedsiębiorcami przekroczyła 15.000 zł, a faktura została wystawiona przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, dlatego zapłata na rachunek spoza białej listy skutkuje tym, iż wartość opłaconego w ten sposób czynszu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.