Często osoby decydują się na założenie firmy rodzinnej. Z automatu członkowie rodziny staja się  pracownikami lub współpracownikami. Prawo w Polsce nie narzuca jaki rodzaj umowy powinien być zawarty z członkiem rodziny. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi przepisami może być to umowa o pracę, umowa zlecenie raz umowa o dzieło.

Wyjaśnienia wymaga, kto zgodnie z  art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uznawany jest za osobę współpracującą. Jest to małżonek, dziecko własne albo współmałżonka, dzieci przysposobione, rodzice, macocha i ojczym oraz osoby przysposabiające jeżeli pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Niezależnie od tego, czy członek rodziny jest zatrudniony na umowę, czy posiada status osoby współpracującej, przedsiębiorca zobowiązany jest do jego ubezpieczenia i odprowadzenia składek ZUS czyli tak jak każdy inny zatrudniony musi zostać zgłoszony do ZUS. Różnica jest jednak w kodzie zgłoszenia, który musi być 0511xx. Logicznym jest, że skoro mamy zgłoszenie to będziemy musieli również odprowadzać składki. To w jakiej wysokości one będą naliczone zależy od tego czy członek rodziny posiada inny tytuł do ubezpieczenia i jaka została z nim zawarta umowa. Jeżeli osoba współpracująca pracuje bez umowy lub na podstawie umowy o pracę to opłacane za nią składki będą w takiej samej wysokości jak od przedsiębiorcy na tzw. dużym ZUS-ie.  Jeżeli pracę wykonuje na umowę zlecenia to składki będą analogiczne jak od każdej innej umowy zlecenia. Jeżeli osoba współpracująca posiada zatrudnienie u innego pracodawcy i z jego tytułu osiąga wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnej krajowej to odprowadzamy za nią tylko składkę zdrowotną.

Składki odprowadzane za osobę współpracującą mogą być odliczane od dochodu. Jeżeli osoba ta działa odpłatnie przedsiębiorca zobowiązany jest do naliczania zaliczek na podatek dochodowy a po zakończeniu roku podatkowego musi przygotować PIT11 oraz PIT4R.