Świadectwo pracy jest podsumowaniem przebiegu zatrudnienia Twojego pracownika, ale także wiadomością dla kolejnego pracodawcy w jaki sposób ma ustalić prawa i obowiązki nowo zatrudnionego pracownika w danym roku kalendarzowym.

Wracając do art. 97 § 1 Kodeksu Pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy Pracodawco jesteś zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeśli nie masz zamieru nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie masz możliwości wydania świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu ustania stosunku pracy, powinienieś w  ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.

Z świadectwa pracy powinno wynikać z jakich praw korzystał pracownik w trakcie zatrudnienia u Ciebie pracodawco, z jakich zwolnień oraz w jakim wymiarze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie i nie wlicza się do okresu 60 dniowego pobierania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ogólny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Uznaje się, że okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z COVID-19 powinien zostać wykazany w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy – w punkcie dotyczącym okresów nieskładkowych.

Źródło: infor.pl, gofin.pl, zus.pl