Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy w 2019 roku wymaga posiadania pozwolenia na pobyt na terytorium Polski oraz zezwolenia do podjęcia zatrudnienia. Ukrainiec przebywając w RP na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, powinien uzyskać zezwolenie na pracę w celu podjęcia legalnego zatrudniania. Możliwe jest również zatrudnienie Ukraińca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. 

Dokumenty do podjęcia pracy nie są wymagane dla obywateli krajów spoza UE przebywających w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Najprostszą formą legalnego zatrudnienia Ukraińców przez polskiego pracodawcę jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia.

Na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi m.in. obywatele Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Etapy postępowania w celu powierzenia pracy pracownikowi z Ukrainy na podstawie oświadczenia

1.      Rozpocząć należy od wypełnienia oświadczenie i uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.  Oświadczenie zawiera dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi.

2.      Następnie należy dokonać rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

3.      Oryginał oświadczenia należy przekazać pracownikowi – zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy.

4.      Pracodawca powinien w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca zawiadomić pisemnie o tym fakcie urząd pracy. Jeśli Ukrainiec nie podejmie zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany poinformować o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Ukrainiec powinien wykonywać pracę na podstawie pisemnie zawartej umowy z pracodawcą,  na warunkach zgodnych z oświadczeniem. Zatrudniając Ukraińca lub innego cudzoziemca, pracodawca ma obowiązek, tak jak w przypadku obywatela polskiego zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzania składek, podatku dochodowego oraz stosowania przepisów prawa pracy.

Procedury uzyskania zezwolenia na pracę dla pracownika z Ukrainy

1.      Udanie się do urzędu wojewódzkiego, do którego pracodawca będzie składał wniosek, sprawdzenie jakie dokładnie dokumenty będą potrzebne. Na liście wymaganych załączników znajdzie się  na pewno informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. W ściśle określonych przypadkach ten dokument nie jest wymagany – należy upewnić się, czy jest to konieczne.

2.      Jeśli pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku uzyskania informacji starosty, należy złożyć ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Ta oferta pracy ma dotyczyć stanowiska, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. W ofercie zaznacza się, że jest ona składana w celu uzyskania informacji starosty. Urząd pracy sprawdzi, czy w rejestrze osób bezrobotnych nie znajdują się osoby spełniające wymagania zawarte w ofercie. Informacja starosty zostanie wydana w terminie do 14 dni lub do 21 dni, w zależności od tego, czy będzie istniała możliwość zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych, czy też nie.

3.      Złożenie w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wraz z wymaganymi załącznikami.

4.      Gdy zezwolenie na pracę zostanie wydane, pracodawca zobowiązany jest do przekazania go cudzoziemcy.

5.      Cudzoziemiec powinien udać się do polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej w kraju swojego stałego pobytu i wystąpić o wizę w celu wykonywania pracy.

6.      Gdy cudzoziemiec przyjedzie, należy sprawdzić, czy posiada ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. wizę, której najlepiej zrobić kopię, żeby przechowywać ją przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca.

7.      Podpisanie z cudzoziemcem umowy na warunkach zawartych w zezwoleniu na pracę. 

Tak, jak w przypadku powierzenia pracy na podstawie oświadczenia, konieczne jest zgłoszenie obcokrajowcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i odprowadzanie za niego składek oraz pobieranie i wypłacanie zaliczki na podatek dochodowy. 

Źródło: www.infor.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: