Nieopłacenie składki ZUS w terminie nie będzie już powodowało ustania z mocy ustawy dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego. Przedsiębiorca nie będzie tracił prawa do zasiłku w przypadku spóźnienia z zapłatą składek, ale do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, będą one należne i dochodzone przymusowo.

19 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych. Jak czytamy, celem tej nowelizacji jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Składka po terminie nie pozbawi prawa do zasiłku

Zmiany zawarte w ustawie dotyczą m.in. wskazania, że w przypadku dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym albo chorobowym – ubezpieczenie następuje od dnia wskazanego w zgłoszeniu (nie wcześniej niż dzień złożenia zgłoszenia w ZUS) do dnia wyrejestrowania.

Plusem dla przedsiębiorców będzie możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego również w przypadku opłacenia składek po terminie. Jednak jako minus jawi się przymusowe dochodzenie zaległych składek ZUS na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które trwa do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie.

Pół roku na spłatę zaległych składek ZUS

Warunkiem jest uprzednia spłata zadłużenia z tytułu zaległości w składkach ZUS, w ciągu pół roku, bo nowe przepisy tylko w takiej sytuacji dopuszczają wypłatę zasiłku chorobowego, mimo wcześniejszego opóźnienia w zapłacie składki.

Potrącenia należności z wypłacanych zasiłków

Nowelizacja wprowadza także możliwość potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz nienależnie pobranych świadczeń z wypłacanych przez ZUS zasiłków.