W przypadku, gdy adres zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ulegnie zmianie to aktualizację danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) należy dokonać w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany na druku CEIDG-1. Aktualizacja ta jest konieczna, gdyż dane te należą do danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Następnie na podstawie złożonego formularza o aktualizacji danych dotyczących adresu zamieszkania zostaną automatycznie powiadomione takie instytucje jak: Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą adres zamieszkania, ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 45 ust. 1b ustawy o PIT, właściwym urzędem dla celów PIT jest Urząd ustalony według miejsca zamieszkania właściciela firmy. Wyjątkiem jest opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej, gdyż w tym przypadku właściwość Urzędu Skarbowego ustalana jest zgodnie z miejscem położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1.

Przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami podatku VAT, zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej również rozliczają się z Urzędem Skarbowym właściwym ze względu na adres zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Należy jednak podkreślić, że dla tych podmiotów wprowadzono wymóg składania dodatkowej aktualizacji na formularzu VAT-R. Poprawnie wypełniony druk można złożyć w „nowym” Urzędzie Skarbowym lub dołączyć go do formularza CEIDG-1, również w  ciągu 7 dni od zaistniałej zmiany. Istotną kwestią jest sytuacja, w której adres zamieszkania uległ zamianie, ale nie spowodowało to zmiany właściwości Urzędu Skarbowego. W takim przypadku nie ma konieczności składania aktualizacji danych na formularzu VAT-R. Wystarczające będzie wypełnienie dokumentu CEIDG-1.

Zatem Urząd Skarbowy właściwy dla PIT i VAT to te same instytucje, nie ze względu na adres zameldowania, ale ze względu na adres faktycznego zamieszkania podatnika, który w przypadku wystąpienia zmiany musi być aktualizowany na bieżąco w CEIDG.