Stawkę 9% będą mogli stosować podatnicy, u których przychody osiągnięte w poprzednim  roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Ustawodawca zastrzegł, że podatnicy (których przychody nie przekroczyły ww. limitu 1.200.000 euro) będą mogli stosować 9% stawkę CIT pod warunkiem, że będą posiadali status małego podatnika (warunek ten nie dotyczy podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, w roku rozpoczęcia tej działalności).

Zatem w przypadku podatników kontynuujących działalność, w celu ustalenia, czy będą oni mogli stosować 9% stawkę CIT, będzie się brało pod uwagę zarówno przychody z roku poprzedniego (w celu ustalenia, czy posiadają status małego podatnika), jak i z roku bieżącego. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (w roku rozpoczęcia tej działalności) będzie się natomiast brało pod uwagę tylko przychody z roku bieżącego.

Źródło: gofin.pl