Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy posiadają firmowe rachunki rozliczeniowe, powinni dokonać ich zgłoszenia w CEIDG, składając w tym celu aktualizacje formularza CEIDG-1. W sytuacji gdy posiadają oni kilka rachunków wykorzystywanych w celach firmowych, mogą tego dokonać za pośrednictwem załącznika CEIDG-RB. Osoby prowadzące spółkę cywilną powinny zgłosić firmowe rachunki bankowe na formularzu NIP-2, natomiast podmioty posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na formularzu NIP-8. Zgłoszenie w zakresie wykazu rachunków bankowych należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.

Co do zasady, rachunki VAT nie stanowią zwykłych rachunków bankowych, w związku z czym zgłoszenie rachunku VAT w CEIDG nie jest obowiązkowe.

Numer rachunku VAT na fakturze – czy konieczny?

Jeżeli chodzi o zamieszczanie rachunku VAT na fakturach wystawianych przez sprzedawców, należy zwrócić uwagę na art. 106e ustawy o VAT, który zawiera wykaz obowiązkowych elementów, jakie musi posiadać faktura. Wśród nich nie został wymieniony numer rachunku bankowego lub numer rachunku VAT. 

Co do zasady umieszczanie numeru rachunku VAT na wystawianych fakturach sprzedaży nie jest konieczne, ponieważ nabywca dokonuje przelewu na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, tak jak miało to miejsce przed wprowadzeniem split payment. W celu dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest skorzystanie z tzw. komunikatu przelewu. Aby możliwe było skorzystanie ze split payment przez nabywcę, musi on posiadać takie informacje jak:

  1. NIP sprzedawcy,
  2. numer faktury, która ma zostać uregulowana z wykorzystaniem split payment,
  3. kwota brutto faktury,
  4. kwota VAT z faktury.

Dodatkowo nabywca musi posiadać firmowy rachunek rozliczeniowy, ponieważ do prywatnych rachunków tzw. ROR banki nie otwierają specjalnych rachunków VAT. Przelew z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywany jest w kwocie brutto pomiędzy rachunkami rozliczeniowymi stron transakcji. Uznanie i obciążenie rachunku VAT sprzedawcy i nabywcy następuje jako dodatkowa transakcja widoczna wyłącznie na wyciągu bankowym każdej ze stron.