Od stycznia 2021 roku wiele branż zobowiązanych będzie do rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line. Część z przedsiębiorców instalacji kasy dokona dopiero 1 lipca 2021 roku. Kto skorzysta z przesunięcia terminu instalacji kasy na lipiec? Czy będzie to również branża gastronomiczna i hotelarska?

W marcu 2019 roku opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675), nakładające na określoną grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line. Ustawa wprowadzała konkretne terminy instalacji kas on-line – 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w zależności od branży). Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, terminy te zostały jednak przesunięte na 2021 rok. Kto skorzysta z przesunięcia terminów?

Kasy fiskalne on-line – nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

Ministerstwo Finansów za sprawą rozporządzenia z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line. W myśl rozporządzenia :

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla:
– świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:
– fryzjerskich,
– kosmetycznych,
– budowlanych,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczych,
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i hotelarstwie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Choć aktualna sytuacja firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej jest dramatyczna, Ministerstwo Finansów nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby przedsiębiorcom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z przesunięcia terminu instalacji kasy on-line na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pomimo aktualnie bardzo cieżkiej sytuacji finansowej, muszą liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas fiskalnych, w terminie najpóźniej do końca 2020 roku.

Warto przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie stacjonarne placówki gastronomiczne. Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 10 stycznia 2020 r. (sygn.0113-KDIPT1-3401281520191JM) sprzedaż obwoźna nie jest aktualnie objęta obowiązkiem stosowania kas on-line.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z dłuższym terminem na wymianę kasy fiskalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z przesunięcia terminu wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line skorzystać będą mogli w szczególności fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, a także przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane oraz usługi fitness (lecz wyłącznie w zakresie wstępu). W ich przypadku ostateczny termin instalacji kasy fiskalnej on-line przypadnie 1 lipca 2021 roku.

Kasa fiskalna on-line dla pozostałych przedsiębiorców najwcześniej w 2023 roku

Choć aktualnie nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla pozostałych przedsiębiorców, to i oni muszą liczyć się z konieczności wymiany swoich kas. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały wycofane ze sprzedaży w 2019 roku. W 2023 roku sprzedawane będą już wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Przedsiębiorcy rejestrujący transakcje na tradycyjnych kasach będą mogli to zatem robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.