Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mający wpływ na środowisko, corocznie składają sprawozdanie i wnoszą opłatę. Poniżej dowiesz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na przykład:

– z kotłowni

– z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie

– ze spalania paliw w silnikach spalinowych

– z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)

– z chowu lub hodowli drobiu

– emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień

– składowanie odpadów.

Jak płacić opłaty środowiskowe?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek:

Złożyć  do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska wykaz, który zawiera informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy. Wykaz możesz złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

Do wypełnienia wykazów i wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska wykorzystaj dane z aktualnych ewidencji, które prowadzisz. Są to takie ewidencje jak:

– gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza

– odpadów

Opłatę za korzystanie ze środowiska ustalasz według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystałeś ze środowiska. Musisz samodzielnie wyliczyć wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych przez ciebie wykazach.

Opłaty środowiskowe – jakie stawki w 2023?

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 wynoszą:

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych – wynoszą od 3,52 do 311,64 zł – w zależności od rodzaju silnika oraz paliwa.

Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska:

– gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 447,75 zł/kg

– umieszczenie odpadów na składowisku – 328,02 zł/Mg.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym, dlatego jeśli nie zapłacisz ich w terminie, urząd przymusowo ściągnie te należności. Wówczas zapłacisz zaległą kwotę wraz z odsetkami za zwłokę.

Ważne !

Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu.

Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Opłatę środowiskową należy złożyć do dnia 31 marca.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oplaty-srodowiskowe
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/133