Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Coraz więcej firm, chcąc wzmocnić więzy między przedsiębiorstwem a pracownikami (szczególnie tymi wykwalifikowanymi), oferuje zatrudnionym pozapłacowe świadczenia. Należy jednak pamiętać, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, przez którą rozumie się świadczone przez niego usługi na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (świadczenia finansowane przez ZFŚS). Rozliczeniu w kosztach podatkowych nie podlega również wydatek na dodatkowe świadczenia dla pracowników sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy z zastosowaniem kryterium socjalnego (z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika). Pracodawcy mają jednak możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na zakup pozapłacowych świadczeń sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy i przekazywanych pracownikom bez stosowania kryterium socjalnego, jeśli mają one na celu zmotywowanie pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w pracę, dbałość o odpowiednią atmosferę pracy oraz ciągłe ulepszanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, co w konsekwencji ma się przełożyć na większą efektywność świadczonej pracy oraz wysokość osiąganych przez przedsiębiorstwo przychodów

Impreza integracyjna

Dla zakwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków na zorganizowanie spotkań integracyjnych, okolicznościowych lub innych wydarzeń firmowych dla pracowników i członków ich rodzin zasadnicze znaczenie ma cel takiego spotkania. Gdy jego celem jest zintegrowanie pracowników z pracodawcą, budowanie zespołu oraz poprawa wzajemnych relacji między pracownikami, to wówczas wydatki poniesione na organizację imprezy pracodawca może zakwalifikować do kosztów podatkowych. Jeśli jednak spotkanie nie służy takim celom, a przebywanie pracowników ze sobą oraz konsumpcja są celem samym w sobie, to wtedy koszty zorganizowania takiej imprezy nie spełniają przesłanek uznania ich za koszt podatkowy. Stąd uwzględniając takie wydatki w kosztach uzyskania przychodów pracodawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające integracyjny i motywacyjny cel spotkania (np. program imprezy z wyszczególnioną częścią dotyczącą działalności firmy, planów jej działania na przyszłość). Użycie bowiem jedynie nazwy „spotkanie integracyjne” nie przesądza automatycznie o możliwości zaliczenia kosztów organizacji takiego spotkania do kosztów podatkowych.

Pakiety medyczne

Z reguły zapewnienie pracownikom pakietów medycznych ma na celu umocnienie ich więzi z pracodawcą, aby zasilali szeregi jego załogi i nie zmieniali miejsca dotychczasowego zatrudnienia, ograniczenie absencji pracowniczej itp. W takim przypadku przekazanie pakietów medycznych pracownikom wykazuje pośredni związek z przychodami pracodawcy. Poniesione zatem na te pakiety wydatki (ze środków obrotowych) pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Według organów podatkowych kosztem podatkowym mogą być również wydatki na pakiety medyczne dla członków rodzin pracowników Jest to także koszt pracowniczy, ponieważ świadczenie to jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą.

Karnety sportowe

Wydatki poniesione przez pracodawcę na dostęp do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych poprzez zapewnienie pracownikom wstępu na siłownie, baseny, kluby fitness, zdaniem organów podatkowych wpływają na poprawę ich zdrowia, kondycji psychicznej i fizycznej, a w konsekwencji na efektywność i jakość wykonywanej pracy. Tego typu świadczenia w ocenie organów podatkowych służą integracji pracowników z pracodawcą, co w efekcie może przełożyć się na wysokość osiąganych przez pracodawcę przychodów. W rezultacie wydatki na zakup karnetów sportowych dla pracowników sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy spełniają przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak  pamiętać, że pakiet medyczny oraz karnet sportowy stanowią dla pracownika przychód. Jeżeli wymienione świadczenia są w pełni finansowane przez pracodawcę należy je dodatkowo oskładkować oraz odprowadzić od nich podatek dochodowy po stronie pracownika. W przypadku częściowego finansowania przez pracodawcę, są one tylko opodatkowane po stronie pracownika z części opłaconej przez pracodawcę.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: