Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W deklaracji PIT za 2022 r. (składanej w 2023 r.)  pojawiają  się nowe ulgi podatkowe oraz odliczenia. Podatnicy będą mogli skorzystać również z dotąd dostępnych preferencji, jak ulga na dziecko czy Internet. Z jakich ulg i preferencji warto skorzystać?  Poniżej prezentujemy wybrane ulgi i preferencje dostępne w PIT za 2022 r.

W PIT za 2022 r. pojawią się nowe preferencje takie jak ulga na powrót, ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci czy ulga dla pracujących seniorów. Modyfikacją uległo wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem.

Jeżeli chcesz rozliczyć swój PIT za 2022 rok – Zapraszamy do kontaktu!

Co można odliczyć od podatku 2022/2023?

Ulga prorodzinna – ulgi podatkowe 2022 na dzieci

Jedną z najczęściej wprowadzanych preferencji jest odliczenie od podatku dla rodziców wychowujących dzieci. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy dołączyć do deklaracji akty ich urodzenia lub prawo opieki nad dzieckiem. Ulga prorodzinna nie przysługuje osobom składającym PIT-28 i PIT-36L. Można ją uwzględnić jednak w załączniku PIT/O deklaracji PIT-36 oraz PIT-37.

Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci pozostających na wychowaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje:

– 1 112,04 zł na 1 dziecko,
– 1 112,04 zł na 2 dziecko,
– 2 000,04 zł na 3 dziecko,
– 2 700,00 zł na 4 i każde kolejne dziecko.

Ważne! Zarobki dziecka pełnoletniego (do 25 r.ż., oraz nadal uczącego się) nie mogą przekroczyć 16.061,28 zł, aby móc odliczyć ulgę oraz
Można skorzystać z odliczenia, tylko jeżeli wspólne roczne dochody z małżonkiem nie przekroczyły kwoty 112 000 zł.

Ulga abolicyjna za pracę za granicą

Jeżeli podatnik uzyskał w 2022 roku dochód z pracy za granicą, wówczas przysługuje mu ulga abolicyjna. W ramach tej preferencji możesz odliczyć kwotę podatku z zagranicy. Obowiązuje jednak limit wynoszący 1 360,00 zł. Ulga abolicyjna przysługuje osobom składającym deklarację PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Ważne! Wymagany jest dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11).

Ulga na robotyzację

Nowe ulgi podatkowe 2022/2023 to między innymi preferencja przysługująca na robotyzację, w ramach której można odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne. Należy pamiętać przede wszystkim o potwierdzeniu poniesionych kosztów odpowiednimi dokumentami

Ulga na zabytki

Potoczna nazwa tej preferencji to „Pałacyk Plus”. Podatnik może odliczyć 50% wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości maksymalnie 500 000 zł. Należy pamiętać o dokumentach potwierdzających poniesione koszty. Odliczenie można zastosować w PIT-37, PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L.

Ważne! Wymagane dokumenty – faktury od podatnika VAT czynnego

Ulga produkcyjna – na stworzenie nowego produktu

Kolejną nową ulgą podatkową jest możliwość odliczenia 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek z uwzględnieniem limitu 10% dochodu z działalności gospodarczej. Preferencję można uwzględnić w PIT‑36 i PIT‑36L w załączniku PIT/O oraz należy potwierdzić dokumentami z informacją o poniesionych kosztach.

Ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Po raz pierwszy w PIT 2022 można uwzględnić 50% kosztów poniesionych na tę działalność i nie więcej niż dochód z działalności. Odliczenie przysługuje osobom składającym PIT-36 i PIT-36L z załącznikiem PIT/O.

Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną

Odliczenie na inwestycję w spółkę alternatywną można uwzględnić do kwoty 250 000 zł w załączniku PIT/O do deklaracji PIT‑36, PIT‑36L oraz PIT‑37.

Ulga na terminal płatniczy

Po raz pierwszy można również skorzystać z odliczenia na terminal płatniczy. Odliczenie wynosi 1 000, 2 000 i 2 500 zł rocznie przez kolejne dwa lata. Limit zależy od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej). Ulgę można uwzględnić w PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L z załącznikiem PIT/O oraz potwierdzić fakturami.

Ulga na związki zawodowe

Nowym odliczeniem jest również ulga na związki zawodowe w wysokości 500 zł składek rocznie. Warunkiem jest w tym przypadku załączenie dokumentów potwierdzających zapłatę składek. Ulga przysługuje osobom składającym deklarację PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37 z załącznikiem PIT/O.

Ulga na termomodernizację

Osoby składające deklarację PIT-37, PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L mogą uwzględnić ulgę na termomodernizację w wysokości do 53 000 zł. Istnieje możliwość rozliczenia poniesionych kosztów do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku. Wysokość kosztów należy potwierdzić fakturą.

Ulga na IKZE (konto emerytalne)

Podatnicy składający deklarację PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L lub PIT-37 mają prawo odliczyć ulgę na IKZE. Jej wartość może być równa podstawie opodatkowania, ale wynosić nie więcej niż 7.106,40 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek.

Ulga na badanie i rozwój (B+R)

Podatnicy składający deklarację PIT-36 i PIT-36L mogą dołączyć także załącznik PIT/BR, w którym należy wykazać 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi na badanie i rozwój. Potwierdzeniem wysokości zobowiązania jest w tym przypadku ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia.

Ulga na leki

Każdy podatnik składający PIT‑28, PIT‑36, a także PIT‑37 może uwzględnić w załączniku PIT/O miesięczny koszt leków pomniejszony o 100 zł. Odliczenie obejmuje także pieluchy i pieluchomajtki do kwoty 2 280 zł. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu poniesienia wydatku oraz zaświadczeniu lekarskiemu o konieczności stosowania leków.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Kolejne odliczenie przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest równa wysokości poniesionych wydatków. Do deklaracji należy dołączyć dowód poniesionych wydatków oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Wydatki na używanie samochodu przez osobę niepełnosprawną

Co ważne, istnieje także możliwość odliczenia przez osobę niepełnosprawną wydatków na używanie samochodu w wysokości 2 280 zł. Aby skorzystać z tej preferencji, należy dołączyć akt własności lub współwłasności. Podatnik musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy. Odliczenie można uwzględnić w deklaracjach PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37, dołączając załącznik PIT/O.

Odliczenie darowizn

Podatnicy mogą również skorzystać z odliczenia darowizn przeznaczonych na cele kultu religijnego, organizacje pożytku publicznego oraz edukacji zawodowej. W ostatnim przypadku środki muszą być przeznaczone szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji. Darowizny są zsumowane i odliczone łącznie, a ich limit to 6% dochodu podatnika. Ulgę można wykazać w załączniku PIT/O do deklaracji PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑37.

Ulga dla krwiodawców

Warto zwrócić uwagę również na odliczenie przysługujące krwiodawcom w wysokości do 6% dochodu podatnika. Co ważne, limit ten dotyczy ulgi dla krwiodawców łącznie z pozostałymi darowiznami. Aby skorzystać z tego odliczenia, należy wykazać potwierdzenie stacji krwiodawstwa i wypełnić PIT/O dla deklaracji PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑37.

Ulga dla oddających osocze

Podatnicy mogą także skorzystać z ulgi dla oddających osocze, która wynosi 350 zł za litr, ale maksymalnie 8 750 zł rocznie. Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza. Ulga jest dostępna dla osób składających PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑37.

Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe

Podatnicy mogą także skorzystać z odliczenia darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika). Limit wynosi również jak w przypadku poprzedniej ulgi od 100 do 200% wartości darowizny.

Co ważne, nie sumuje się jej z pozostałymi darowiznami! Do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekazanie wpłaty. Z ulgi mogą skorzystać osoby składające PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L i PIT‑37.

Ulga na Internet

Podatnik może także skorzystać w dwóch następujących bezpośrednio po sobie latach z możliwości odliczenia kosztów na internet w wysokości 760,00 zł. Wydatki należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami. Z ulgi mogą skorzystać osoby składające deklarację PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑37 z załącznikiem PIT/O.

Odliczenie: strata podatkowa

Podatnicy mogą skorzystać z odliczenia straty podatkowej wykazanej i rozliczonej w PIT za poprzednie lata w wysokości:

– maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych,
– 100% straty z 2020 r. i 2021 r., jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie.

Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Odliczenie przysługuje podatnikom składającym deklarację PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L.

Ulga na złe długi

Podatnikom przysługuje także możliwość odliczenia wartości nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy. Warunkiem jest upływ 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie. Do rozliczenia należy dołączyć dokument potwierdzający termin zapłaty. Ulgę można uwzględnić w PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L.

Podsumowanie: Ulgi PIT 2022/2023

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku dochodowego poprzez skorzystanie z dostępnych ulg oraz odliczeń po spełnieniu określonych warunków.

W 2022 roku pojawiły się nowe możliwości obniżenia podatku w związku z licznymi zmianami podatkowymi. Nowe ulgi podatkowe 2022/2023 to między innymi: ulga na robotyzację, ulga na zabytki czy ulga na marketing produktu.

Mimo wprowadzenia szeregu ulg z początkiem 2022 r., ich zastosowanie w praktyce może być dla podatników problematyczne. Przede wszystkim ustawodawca wprowadza nowe definicje i pojęcia, które wymagają interpretacji i nie odnoszą się do dotychczasowej praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego. Przykładem jest modyfikacja pojęcia kosztu na potrzeby rozliczenia ulgi. Ponadto procedura jej rozliczenia rocznego, która prowadzi do nadpłaty, w sposób oczywisty pozostawia ostateczną decyzję o zwrocie podatku organom podatkowym. Przy nowych i nieprecyzyjnych przepisach może być to istotną barierą w ich stosowaniu.

Prawo do ulgi musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zwróć uwagę także na obowiązujące limity.

Jeżeli chcesz rozliczyć swój PIT za 2022 rok – Zapraszamy do kontaktu!

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: