STAN FAKTYCZNY:  Zleceniobiorca jest osobą, która ukończyła 26 lat, jest zatrudniona na umowę o pracę w Polskiej firmie z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnemu wynagrodzeniu obowiązującemu w 2020 r. tj. 2600 zł. brutto, zawarła Ona umowę zlecenie – praca zdalna, z niemiecką firmą, niemającą w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.

Zleceniobiorca w czasie wykonywania umowy zlecenia przebywa na terytorium RP, wykonane zlecenie jest przekazywane zleceniodawcy w formie elektronicznej poprzez e-mail.

CO MÓWIĄ PRZEPISY:

– PODATEK DOCHODOWY:

Zgodnie z art. 44 ust.1a pkt.1 według zasad określonych w art.44 ust.3a ustawy o pdof osoba zawierająca umowę zlecenie z zagraniczną firmą, wykonująca pracę w Polsce podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce – opłaca zaliczkę na podatek dochodowy do polskiego Urzędu Skarbowego, właściwego dla adresu zamieszkania.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną która: posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych ) lub przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Co to oznacza? Zleceniobiorca, jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia (opłacenia) zaliczki na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych z tytułu w/w umowy zlecenia w przeliczeniu na polskie złote (przeliczenia dokonujemy kursem NBP z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu).

Podatek odprowadzamy do 20 dnia następnego miesiąca, za który otrzymano wynagrodzenie np. wpływ środków z umowy w 01/2020, termin zapłaty podatku 20-02-2020 r. na indywidualny nr rachunku podatkowego MIKRORACHUNEK (można go wygenerować na stronie Ministerstwa posługując się identyfikatorem NIP). Zleceniobiorca powinien wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego o nadanie nr NIP na druku NIP-7.

Po zakończeniu roku podatkowego uzyskane przychody z tyt. umowy zlecenia z zagranicznym podmiotem wykazujemy na deklaracji PIT-36 uwzględniając także zapłacony podatek i składki na ubezpieczenia.

– ZUS:

Zleceniobiorca jest zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia (opłacenia) składek za siebie.

Zleceniobiorca w w/w sytuacji staje się płatnikiem składek – pracownik przejmujący obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) z zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne na podstawie art.109 rozporządzenia UE 574/72.

Ważne – w umowie musi być zawarty zapis, że Zleceniobiorca przejmuje obowiązki płatnika składek.

Osoba ta podlegać będzie z tyt.umowy zlecenia z firmą Niemiecką wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ( podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ze stosunku pracy jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. wyższa niż 2600 zł brutto w 2020 roku) i ma obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia na druku ZUS ZZA z kodem 04 26 X X – osoba wykonująca um.agencyjną, um.zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72.  Każdego miesiąca powinna składać deklarację ZUS DRA, w którym będzie rozliczać składki na ubezpieczenia zdrowotne i opłacać ją do ZUS-u.