Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Pracodawco, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322 ze zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

-podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;-w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Do wypadku może również dojść w drodze do pracy lub z pracy, zgodnie z art. 57b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2013.1440 ze zm.). Definicja mówi, że za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Zdarza się jednak, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza. Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

-innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

-zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

-zwykłego spożywania posiłków;

-odbywania nauki lub studiów.

W sytuacji wypadku przy pracy jako pracodawca jesteś zobligowany do zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych, uruchomienia oraz zmiany położenia maszyn oraz urządzeń technicznych zatrzymanych w wyniku wypadku. Twoim obowiązkiem jest zwołać zespół powypadkowy, który w ciągu 14 dni sporządzi protokół okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. W ciągu 5 dni od sporządzenia protokołu musisz go zatwierdzić, jednakże przed dokonaniem tej czynności poszkodowany pracownik lub jego rodzina (w momencie śmierci pracownika w wyniku wypadku) mają prawo zgłoszenia zastrzeżeń oraz wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii. Poszkodowany ma również obowiązek sporządzenia karty wypadku, ale dopiero w momencie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W przypadku wypadku w drodze do pracy lub z pracy, szczegółowa regulacja zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz.U.2013.924 ze zm.). Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:

-oświadczenie poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca, okoliczności zdarzenia,

-informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyn zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,

-ustaleń sporządzającego kartę wypadku.

Kartę wypadku należy sporządzić po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Sporządzona zostaje w dwóch egzemplarzach, gdzie jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, drugi zaś przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Za wypadek przy pracy albo choroba przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. W tej samej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy, gdy niezdolność do pracy jest konsekwencją późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku przy pracy. W celu otrzymania zasiłku wypadkowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w danej wysokości należy do ZUS przekazać następujące dokumenty:

-protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

-kartę wypadku,

-zaświadczenie lekarskie, które potwierdza związek niezdolności do pracy z wypadkiem.

-zaświadczenie Z-3 wypełnione przez pracodawcę.

Gdy zasiłek chorobowy jest wypłacany przez zakład pracy w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powyższy komplet dokumentów należy przechowywać w firmie na potrzeby kontroli ZUS.

Źródło: www.infor.pl, www.zus.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: