Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Ustawa nowelizująca przepisy o ubezpieczeniach społecznych, która weszła w życie 18 września 2021 r., ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, ujednolicenie niektórych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania ZUS. Wprowadziła ona też istotne zmiany w zasadach obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Część z nich już obowiązuje, natomiast pozostałe wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu mogą podlegać wyłącznie osoby wymienione w art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale pod warunkiem, że z danego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Wśród nich wymienia się osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 Do niedawna objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym osób współpracujących z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start było niemożliwe. Nie mogły one wnioskować o objęcie tym ubezpieczeniem nawet wówczas, gdy z tytułu współpracy w firmie podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Winne temu były przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), obowiązujące od 1 października 2018 r.

Jedną ze zmian, które weszły w życie 18 września 2021 r., jest rozszerzenie kręgu osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu . Wprowadziła je ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić na swój wniosek także osoby współpracujące z przedsiębiorcami korzystającymi z ulgi na start. Zgłoszenia osoby współpracującej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (o ile jest ona objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi) dokonuje przedsiębiorca, na druku ZUS ZUA.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Obecnie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony w ZUS.

Jest możliwe objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, ale tylko wtedy, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych zostanie dokonane:

  • w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń,
  • do końca stycznia danego roku kalendarzowego – w przypadku przedsiębiorcy korzystającego z małego ZUS, który rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu danego roku (jeśli termin ten jest krótszy niż 7 dni, to zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń).

Dzięki przepisom powołanej ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2022 r. objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym będzie następowało od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczeń, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostanie złożone w ZUS. Natomiast ustanie dobrowolnego ubezpieczenia będzie następowało od dnia wskazanego w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie to zostanie przekazane do ZUS.

W okresie od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do dnia ustania tego ubezpieczenia płatnik będzie zobowiązany do rozliczania i opłacania dobrowolnej składki chorobowej za każdy miesiąc trwania tego ubezpieczenia. Tak wynika z art. 14 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Za okres objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym składki na to ubezpieczenie będą dochodzone przez organ rentowy przymusowo.

Niewątpliwie zmiana ta w znacznym stopniu uprości zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez przedsiębiorców i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych. W sytuacji opłacenia składek po terminie lub terminowego ich opłacenia, ale w zaniżonej wysokości, nie zostaną oni wykluczeni przez ZUS z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w konsekwencji nie będą musieli w takich sytuacjach wnioskować do ZUS o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie.

Wprawdzie przepisy w tym zakresie wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., jednak wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, dotyczące okresu sprzed 1 stycznia 2022 r., będzie można składać do 30 czerwca 2022 r.


Od 1 stycznia 2022 r. o świadczenie z ubezpieczenia chorobowego będzie się mógł ubiegać także przedsiębiorca, który opłaci dobrowolną składkę chorobową po terminie.

Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi, które:

wykonują pracę nakładczą,
wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące,
prowadzą pozarolniczą działalność,
współpracują przy prowadzeniu pozarolniczej działalności (także przy prowadzeniu działalności przez przedsiębiorców korzystających z ulgi na start – od 18 września 2021 r.),
są doktorantami otrzymującymi stypendium doktoranckie,
wykonują odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
Są duchownymi

                                                                                                                                                             Źródłó: gofin

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: