Czy z uwagi na trudną sytuację gospodarczą w związku z Covid-19 będzie można ubiegać się  o zwolnienie z konieczności opłacania  podatku od nieruchomości?

TAK. Taką możliwość przewiduje ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…

Podatek od nieruchomości należy do grupy podatków i opłat lokalnych. Dlatego też wspomniana ustawa uprawnienie do decydowania o zwolnieniu z tego podatku daje radom gmin. Jednocześnie stanowi, że rada gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości tylko dla wybranych grup przedsiębiorców.

Ustawa przewiduje, iż wprowadzenie możliwości uchwalenia przez radę gminy zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może obejmować część roku 2020.

Takie zwolnienie nie będzie obejmować wszystkich przedsiębiorców będących podatnikami tego podatku, ale wskazanych przez radę gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada gminy może uchwalić zwolnienie, z którego będą mogli skorzystać np.: jednoosobowi przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy, mali, średni, duzi przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Aby więc nasza firma mogła ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości konieczne jest, aby rada gminy, na terenie której znajdują się jej nieruchomości, podjęła w tym zakresie stosowną uchwałę. Z uwagi na stan epidemii wydaje się, że takie uchwały będą na bieżąco podejmowane, należy więc śledzić sytuację w tym zakresie.

Uchwała będzie określała warunki do korzystania z takiego zwolnienia i dopiero ich spełnienie np. przynależność do wskazanych w uchwale rady gminy grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, będzie powodowała, iż dany przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

Obecnie natomiast w przypadku wystąpienia zaległości w podatku od nieruchomości podatnicy mogą występować na dotychczasowych zasadach z wnioskami o umorzenie zaległości podatkowej i odsetek ze względu na ważny interes podatnika.