Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Ulga na dzieci – kto może z niej skorzystać?

Z ulgi na dzieci mogą skorzystać podatnicy, którzy płacą podatek dochodowy według skali podatkowej, czyli rozliczający się z dochodów na formularzach PIT-36 i PIT-37. Tak więc podatnicy rozliczający się według zasad podatku liniowego (zeznanie roczne PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zeznanie roczne PIT-28) oraz karty podatkowej nie będą mogli z tej ulgi skorzystać. Ulga na dzieci zależna jest od ilości dzieci uprawniający do skorzystania z niej oraz od wielkości uzyskiwanych dochodów.

Korzystanie z innej formy opodatkowania niż skala podatkowa w przypadku działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej wobec osiągniętych dochodów z innego źródła (np. stosunku pracy) na zasadach ogólnych.

1 dziecko a ulga na dzieci

W przypadku, gdy podatnik posiada jedno dziecko, które co do zasady uprawnia go do skorzystania z ulgi, kluczowa jest kwota dochodów, jakie uzyskiwane były w danym roku podatkowym.

Kwota ulgi na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok, jeżeli dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko (w tym przypadku limit wynosi 112 000 zł, jak w przypadku małżeństw).

Aby podatnika uznać za samotnie wychowującego dziecko, czyli aby mógł on podlegać limitowi dochodów 112 000 zł, musi on faktycznie samotnie wychowywać dziecko, jednocześnie będąc:

 • panną/kawalerem,
 • wdową/wdowcem,
 • rozwódką/rozwodnikiem,
 • osobą, której małżonek przebywa w więzieniu lub nie ma praw rodzicielskich.
 • osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

Kwotę dochodu, która wpływa na możliwość skorzystania z ulgi na jedno dziecko, należy obliczać, sumując:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej (12% i 32%),
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19% – podatnicy rozliczający się z tych dochodów na PIT-36L nie mają prawa do skorzystania z ulgi, natomiast należy je uwzględnić w momencie wyliczania kwoty dochodu uprawniającej do skorzystania z ulgi),
 • dochody wykazywane na rocznej deklaracji PIT-38, czyli dotyczące m.in.: zbycia udziałów lub akcji w spółkach oraz pochodnych papierów wartościowych.

Limit dochodów nie ma zastosowania limit dochodów w stosunku do rodziców, opiekunów prawnych czy rodziny zastępczej, którzy w danym roku podatkowym w stosunku do jednego małoletniego dziecka niepełnosprawnego:

 • wykonywali władzę rodzicielską;
 • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało;
 • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Dodatkowo limit nie ma zastosowania w przypadku dzieci niepełnosprawnych przysługuje także na dzieci pełnoletnie bez względu na wiek i uzyskiwane przez nie dochody.

2 lub więcej dzieci a ulga na dzieci

W przypadku, gdy podatnikowi przysługuje ulga na dzieci – dwójkę lub więcej, to maksymalne kwoty możliwe do odliczenia wynoszą:

 • pierwsze dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok,
 • drugie dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1112,04 zł/rok,
 • trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc = 2000,04 zł/rok,
 • czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł/miesiąc = 2700 zł/rok.

W sytuacji, gdy ulga przysługuje na co najmniej dwójkę dzieci, nie ma już ograniczenia, że ulga na pierwsze dziecko przysługuje tylko wtedy, gdy rodzice nie przekroczyli w danym roku podatkowym konkretnej kwoty dochodu. Ograniczenie to obowiązuje tylko wtedy, gdy podatnik posiada jedno dziecko, uprawniające go do skorzystania z ulgi. 

Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dzieci

W sytuacji, gdy podatnik osiągnął w danym roku podatkowym na tyle niskie dochody, aby nie móc skorzystać w pełni z przysługującej mu ulgi, może wystąpić o jej zwrot, który limitowany jest wysokością składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które zostały opłacone w danym roku. W przypadku, kiedy podatnik nie płacił w danym roku żadnych składek ZUS, nie ma możliwości otrzymania zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Ulga na dzieci – dziecko pełnoletnie, zarobki dziecka

Ulga na dzieci dotyczy dzieci małoletnich (poniżej 18. roku życia) oraz dzieci:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (zasady ogólne, czyli skala podatkowa 12/32%) lub art. 30b (np.: zbycie papierów wartościowych, instrumentów finansowych, akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 19 061,28 zł (wartość ta jest 12-krotnością renty socjalnej obowiązującej w grudniu rozliczanego roku).

Powyższy limit zarobków nie dotyczy dzieci pełnoletnich, które są niepełnosprawne.

Ulga na dzieci jest sporym ułatwieniem dla podatników, szczególnie takich, którzy posiadają wiele dzieci. Podatnik po skorzystaniu z tej ulgi w zeznaniu rocznym może liczyć na zwrot zapłaconego w ciągu roku podatku lub zwrot ulgi niewykorzystanej z powodu małych dochodów

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulgi-podatkowe-w-zeznaniu-rocznym-ulga-na-dzieci

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: