Grupa VAT jako nowy podatnik będzie mogła funkcjonować od 1 lipca 2022 roku pod warunkiem, że podmioty będą powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik podatku. Powiązania te będą musiały być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa ma status podatnika.

Powiązanie finansowe występuje, gdy jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadał bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących bądź zarządzających albo ponad 50% prawa do udziału w zysku każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Powiązanie ekonomiczne występuje, jeśli: przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, lub członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT.

Powiązanie organizacyjne wystąpi, gdy: podatnicy prawnie lub faktycznie, bezpośrednio albo pośrednio, będą znajdowali się pod wspólnym kierownictwem lub podatnicy będą organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Największą zaletą  utworzenia grupy VAT jest wspólne rozliczanie podatku VAT za pośrednictwem przedstawiciela. Będzie on podmiotem reprezentującym grupę VAT w zakresie jej obowiązków w podatku VAT.

Obowiązkiem przedstawiciela będzie składanie w imieniu grupy zgłoszenie rejestracyjne VAT-R wraz z umową o utworzeniu grupy VAT. Z chwilą rejestracji Grupy VAT jako podatnika organ podatkowy z urzędu wykreśli z rejestru podatników członków zarejestrowanej grupy.

Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy, którzy:

– posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

-nieposiadający siedziby na terytorium kraju – posiadają oddział położony na terytorium kraju.

Podatnik może być członkiem tylko jednej grupy VAT. 

Skład grupy nie może się zmieniać,  grupa nie będzie mogła być powiększana o nowych członków ani pomniejszona o któregokolwiek z członków, który wchodzi w jej skład.

W grupie VAT czynności pomiędzy członkami grupy nie będą podlegały opodatkowaniu. Natomiast czynności z podatnikami spoza grupy uważa się za dokonane na jej rzecz. 

Grupę VAT w zakresie jej obowiązków z ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy KAS, reprezentuje przedstawiciel grupy VAT. On więc zajmuje się wszelkimi rozliczeniami w grupie.

Rezygnacja ze zwolnienia z VAT dla świadczących usługi finansowe.

Obecnie podatnicy świadczący usługi finansowe są zwolnieni z opodatkowania podatkiem VAT. Przypomnijmy, że powyższe zwolnienie dotyczy:

– usługi, łącznie z pośrednictwem, dotyczącej walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy;

– usługi zarządzania funduszami;

– usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami albo pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

– usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych oraz ubezpieczeniowych, a także usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług i zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

– usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;

– usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną;

– usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe oraz usług pośrednictwa w tym zakresie.

Podatnicy wykonujący usługi wymienione wyżej będą mogli od roku 2022 wybrać opodatkowanie ich podatkiem VAT. Przy wyborze należy pamiętać wybór będzie obowiązywał przez 2 lata, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego podatnik dokonał wyboru. Po tym okresie będą mogli wrócić do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Od nowego roku podatnicy stosujący opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estoński CIT, nawet gdy nie będą posiadali statusu małego podatnika, będą mogli rozliczać podatek VAT w okresach kwartalnych. Będą mieli taką możliwość, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki: złożą na piśmie zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa; wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku u tych podatników nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro przeliczanej zgodnie z kursem NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl