Status małego podatnika przysługuje podatnikom podatku VAT,  których wartość sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. O czym stanowi art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT.

Natomiast gdy podatnik prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będące agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – limit kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z VAT) nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro. Zgodnie z  art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT.

Przeliczenia kwot euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę tę należy zaokrąglić do 1.000 zł.

Sięgając do tabeli nr 191/A/NBP/2022 z dnia 3 października 2022 r., kurs euro wyniósł 4,8272 zł/euro, co daje równowartość 1.200.000 euro po zaokrągleniu 5.793.000 zł (1.200.000 euro × 4,8272 zł/euro). Z kolei równowartość 45.000 euro po zaokrągleniu wynosi 217.000 zł (45.000 euro × 4,8272 zł/euro).

W związku z tym limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2023 r. będzie wynosić 5.793.000 zł (do końca 2022 r. wynosi 5.513.000 zł). Natomiast dla podatników świadczących usługi w/w pośrednictwa limit w 2023 r. będzie wynosić 217.000 zł (do końca 2022 r. wynosi 207.000 zł).

Należy jednak podkreślić, że w trakcie prac legislacyjnych znajduje się nowelizacja ustawy o VAT (nr UD411 z wykazu RCL), która zakłada od 2023 r. podwyższenie limitu małego podatnika VAT do 2.000.000 euro.

Źródło: www.gofin.pl