Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W ustawach podatkowych (tj. w ustawach: o PDOP, o PDOF, o zryczałtowanym podatku dochodowym, o VAT) oraz w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, które warunkują możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań. Limity te decydują m.in. o:

 • posiadaniu statusu małego podatnika dla celów CIT, PIT i VAT,
   
 • prawie do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
   
 • obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez niektóre podmioty.

Ze względu na to, iż limity te zostały wyrażone w euro, należy je przeliczyć na złote. Dokonuje się tego według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego/obrotowego.

Ustalając zatem limity obowiązujące w 2021 r., należy uwzględnić średni kurs NBP z 1 października 2020 r.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2020 r. wyniósł 4,5153 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 192/A/NBP/2020).

Limity dla celów podatku dochodowego

Status małego podatnika 

W 2021 r. status małego podatnika będzie posiadał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2020 r. kwoty 9.031.000 zł (2.000.000 euro × 4,5153 zł/euro – w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Posiadanie statusu małego podatnika pozwala podatnikom skorzystać dla celów CIT/PIT z następujących uproszczeń/rozwiązań, tj. z:

 • jednorazowej amortyzacji,
   
 • możliwości opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
   
 • stosowania 9% stawki CIT.

Limit jednorazowej amortyzacji

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2021 r. wyniesie 226.000 zł (tj. 50.000 euro × 4,5153 zł/euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł).

Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W 2021 r. prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mieli podatnicy kontynuujący działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki w 2020 r. nie przekroczą kwoty 1.128.825 zł (250.000 euro × 4,5153 zł/euro).

UWAGA! Planuje się podniesienie limitu przychodów, uprawniającego do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do 2.000.000 euro (limit ten wyniósłby wówczas w 2021 r. 9.030.600 zł). Zaznaczamy, że obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy wprowadzającej takie zmiany i nie wiadomo, czy ostatecznie limit przychodów zostanie podniesiony do tego poziomu.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu

W 2021 r. prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne będzie przysługiwało podatnikom kontynuującym działalność, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki nie przekroczą w 2020 r. kwoty 112.882,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,5153 zł/euro).

UWAGA! Planuje się podniesienie także limitu przychodów, uprawniającego do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, do 200.000 euro (limit ten wyniósłby wówczas w 2021 r. 903.060 zł).

Limity dla celów VAT

Mały podatnik VAT


Status małego podatnika dla celów VAT w 2021 r. będzie miał:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2020 r. nie przekroczy 5.418.000 zł (1.200.000 euro × 4,5153 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł),
   
 • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem, itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2020 r. nie przekroczy 203.000 zł (45.000 euro × 4,5153 zł/euro – po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Uproszczenia w VAT dla małego podatnika

Mali podatnicy mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie VAT, tj. z:

 • kasowej metody rozliczania VAT (w przypadku której obowiązek podatkowy ustalany jest inaczej niż w przypadku zasad ogólnych, np. w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty),
   
 • kwartalnego składania deklaracji i rozliczania VAT (uwaga! począwszy od rozliczenia za październik 2020 r. i IV kwartał 2020 r. podatnicy mają obowiązek sporządzania i przesyłania nowego JPK_VAT składającego się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej; w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie jest to plik JPK_V7K).

Podkreślamy jednak, że z kwartalnego rozliczania VAT (i składania deklaracji) nie mogą korzystać podatnicy wskazani w art. 99 ust. 3a ustawy o VAT, tj. podatnicy:

 • rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
   
 • którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (m.in. świadczący usługi budowlane, sprzedający komputery, telefony komórkowe, itp.), chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł lub
   
 • którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 (tj. rozliczanego w deklaracji podatkowej).

Ustalenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

Obok jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ze względu na formę prawną (takich jak np. spółki z o.o., spółki akcyjne, spółki komandytowe), obowiązek ich prowadzenia dotyczy również osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.), jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro (por. art. 24a ust. 4 ustawy o PDOF oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Limit zawarty w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy/podatkowy.

Stosując ww. średni kurs euro ogłoszony przez NBP, na 1 października 2020 r., wynoszący 4,5153 zł/euro, limit do ustalenia obowiązku prowadzenia usług rachunkowych w 2021 roku wyniesie 9.030.600 zł.

Zaznaczmy, że przy ustaleniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych uwzględnia się przychody określone w ustawie o PDOF, a w podmiotach prowadzących już księgi rachunkowe – dodatkowo przychody określone w ustawie o rachunkowości.

Zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, są to przychody, o których mowa w art. 14 tej ustawy, czyli przychody z działalności gospodarczej, a według ustawy o rachunkowości – są to przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, czyli bez pozostałych przychodów operacyjnych.

Tak więc, ustalając obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r., ww. podatnicy prowadzący w 2020 r.:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów – przyjmują przychody określone w ustawie o PDOF,
   
 • księgi rachunkowe – ustalają przychody według ustawy o PDOF oraz według ustawy o rachunkowości.

Jeśli ww. przychody (za 2020 r.) przekroczą limit w wysokości 9.030.600 zł, wówczas od następnego roku (2021) wystąpi obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

LimityLimity w euroLimity w PLN na 2021 r.
Status małego podatnika dla celów CIT/PIT2.000.000 euro9.031.000 zł
Limit jednorazowej amortyzacji50.000 euro226.000 zł
Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych250.000 euro*1.128.825 zł
Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu25.000 euro**112.882,50 zł
Status małego podatnika dla celów VAT1.200.000 euro5.418.000 zł
45.000 euro – u podatnika wynagradzanego prowizyjnie203.000 zł
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych2.000.000 euro9.030.600 zł
Planuje się podwyższenie tego limitu do 2.000.000 euro – limit na 2021 r. wyniósłby wówczas 9.030.600 zł
** Planuje się podwyższenie tego limitu do 200.000 euro – limit na 2021 r. wyniósłby wówczas

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: